ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Bureau de Poort en opdrachtgevers betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woord, hierna te noemen cursus. Voor overeenkomsten voor loopbaanbegeleiding en outplacement bestaan aanvullende voorwaarden.

2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij door Bureau de Poort schriftelijk zijn bevestigd.

3. Op betrekkingen tussen bureau de Poort en opdrachtgevers is het Nederlands recht van toepassing.

4. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: – opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot de in artikel 1 van deze algemene voorwaarden genoemde diensten; – Opdracht: de overeenkomst tussen Bureau de Poort en de opdrachtgever;

5. De overeenkomst tussen Bureau de Poort en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, dan wel van een schriftelijke opdrachtbevestiging of door schriftelijke bevestiging door bureau de Poort aan de opdrachtgever van diens per e-mail verzonden aanmelding of opdracht.

6. Bureau de poort en de opdrachtgever wensen uitsluitend met elkaar te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW.

7. Bureau de poort en de opdrachtgever beogen uitdrukkelijk niet om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW.

8. Bij de uitvoering van haar opdrachten op het gebied van coaching, loopbaanbegeleiding en outplacement, houdt Bureau de Poort, als gevolg van lidmaatschap, zich aan de gedragscodes zoals opgesteld door de Vereniging van loopbaanprofessionals (NOLOC) en de Nederlandse Orde voor Beroepscoaches (NOBCO). In geval kan klachten hanteert Bureau de Poort de klachtenprocedure, zoals opgenomen in de gedragscode.

9. Annuleringsvoorwaarden: – De opdrachtgever voor een cursus heeft het recht deelname aan, of opdracht voor een cursus te annuleren per aangetekende verzonden brief. – Tot 6 weken voor de aanvang van de training is annulering kosteloos. Wel wordt 15 euro aan administratiekosten in rekening gebracht. – Van 6 weken tot 4 weken voor de aanvang van de training wordt 50% van de totale prijs in rekening gebracht. – Van 1 week tot 2 weken voor de aanvang van de training wordt 75% van de totale prijs in rekening gebracht. – Binnen 2 weken voor de aanvang van de training worden volledige deelnamekosten in rekening gebracht. – In geval van trajecten met een open inschrijving geldt een bedenktermijn van 2 weken na registratie ongeacht de startdatum van een traject. Deze bedenktermijn eindigt bij de start van het betreffende traject.

10. Bureau de Poort heeft het recht om zonder opgaaf van redenen de training te annuleren dan wel een deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op redelijke terugbetaling van het aan Bureau de Poort betaalde bedrag.

11. Indien Bureau de Poort op enig moment voorziet dat de verplichtingen in verband met een geaccepteerde opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan dient de opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te worden gesteld.

12. De opdrachtgever, dan wel door de opdrachtgever aangewezen deelnemer, kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de cursus laten deelnemen, indien de vervanging binnen 24 uur na de annulering van de oorspronkelijke deelnemer aan Bureau de Poort wordt medegedeeld. Vervanging na de start van de cursus is niet meer toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van Bureau de Poort op grond van artikel 7.

13. Betaling –

Bureau de Poort brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag te voldoen binnen een maand voor de aanvang van de cursus, doch uiterlijk 14 dagen na facturering op de door Bureau de Poort aangegeven wijze zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door Bureau de Poort, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

– De reis- en verblijfkosten alsmede eventuele litteratuur in verband met deelname aan een cursus zijn in het factuurbedrag niet inbegrepen, tenzij expliciet vermeld.

– Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf vervaldag is Bureau de Poort gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft is Bureau de Poort gerechtigd uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.

– De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Bureau de poort alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitenrechterlijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overstijgen. De buitenrechterlijke incassokosten bedragen tenminste 15 % van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 115 euro.

14. Bureau de Poort heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een cursus te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 9.

15. Bureau de Poort behoudt zich het recht voor haar tarieven van tijd tot tijd te wijzigen zonder nadere toelichting. 

16. Copyright en eigendomsrecht: Het gebruikte studiemateriaal is na afronding van een traject vrij te gebruiken door de opdrachtgever, tenzij anders vermeld.

 

Gedragscode Bureau de Poort

Artikel 1

Deze gedragscode is ontleend aan de gedragscode voor leden van de Nederlandse Orde van Loopbaanadviseurs en Outplacementconsulenten en is van toepassing op alle opdrachten aan Bureau de Poort voor opleidingstrajecten, voor loopbaanbegeleiding en outplacement in welke vorm dan ook.

Artikel 2

Bureau de Poort aanvaardt geen opdrachten die buiten haar deskundigheid liggen

Artikel 3

Bureau de Poort richt haar werkzaamheden op begeleiding bij persoonlijke ontwikkeling, loopbaanontwikkeling en outplacement. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat Bureau de Poort zich ook bezighoudt met andere activiteiten t.b.v. dezelfde opdrachtgever zoals training en coaching. Bureau de Poort zal de cliënt informeren over de eventuele andere rollen/activiteiten die hij verricht t.b.v. de opdrachtgever.

Artikel 4

De basis voor de activiteiten in het kader van professionele ontwikkeling, loopbaanontwikkeling en outplacement wordt gevormd door een goede werkrelatie tussen de betrokken partijen. Bureau de Poort zal de aan hem verstrekte opdracht tot opleiding, begeleiding en outplacement slechts aanvaarden als hij ervan overtuigd is dat de aanvaarding van de opdracht door de opdrachtgever niet zal worden geïnterpreteerd als toezegging tot vertrek of erkenning van de noodzaak daartoe door de cliënt noch als incompetentie van de cliënt of het bestaan van een onwerkbare situatie. Dit wordt als zodanig ook schriftelijk vastgelegd in de onderhavige overeenkomst met opdrachtgever. Een opdracht aan Bureau de Poort kan onderdeel vormen van afspraken met betrekking tot beëindiging van het dienstverband: hierover informeren partijen elkaar vooraf.

Artikel 5

Informatie over de cliënt zal uitsluitend met diens instemming aan de opdrachtgever worden gerapporteerd. Hierop vormt informatie over de voortgang een uitzondering.

Artikel 6

Bureau de Poort zal de cliënt bij diens eerste contact kenbaar maken dat het de cliënt te allen tijde vrijstaat de dienstverlening te aanvaarden dan wel te weigeren.

Artikel 7

Bureau de Poort zal de door hem voor de opdrachtgever ten behoeve van de cliënt te verrichten werkzaamheden zorgvuldig en na bespreking met de cliënt uitvoeren. Hij zal de cliënt verwijzen naar andere disciplines indien en voor zover dit voor de belangen van de cliënt wenselijk is.

Artikel 8

Bureau de Poort is bevoegd de begeleiding van de cliënt tussentijds te beëindigen als het, met inachtneming van de zorgvuldigheid in de beroepsuitoefening en met inachtneming van in punt 9 gestelde regel, redelijkerwijs te verwachten is dat afronding van het begeleidingsproces op dat moment door het lid niet mogelijk wordt geacht.

Artikel 9

Bureau de poort adviseert slechts cliënten die hiertoe gemotiveerd zijn. Vrijwilligheid en eigen inzet zijn noodzakelijke voorwaarden voor acceptatie en continuering van een opdracht

Artikel 10

Bureau de Poort sluit bij loopbaanadvisering en outplacement interne herplaatsing niet op voorhand uit. Advisering bij interne sollicitaties, waar van toepassing, is in het dienstenpakket opgenomen.

Artikel 11

Bureau de Poort zal de informatie, haar van de zijde van de opdrachtgever en/of de cliënt ter kennis gekomen, geheim houden en van die informatie uitsluitend gebruik maken voorzover de goede uitvoering van de haar opgedragen taak dat vereist en voorzover het gebruik daarvan niet uitdrukkelijk is ontzegd.

Artikel 12

Ook in de gevallen waarin Bureau de Poort niet tot geheimhouding is verplicht, zal zij de haar van de zijde van de opdrachtgever en/of cliënt ter kennis gekomen informatie als vertrouwelijk behandelen.

Artikel 13

Bureau de Poort hanteert bij klachten de hieronder weergegeven klachtenprocedure. Bij tuchtrechtprocedures is het Reglement van Rechtspraak van de Nederlandse Orde van Loopbaanadviseurs en Outplacementconsulenten van toepassing.

Klachtenprocedure Bureau de Poort

Indien een cliënt een klacht heeft, kan deze schriftelijk worden ingediend bij Bureau de Poort t.a.v. de heer E. Schutten. Binnen tien werkdagen ontvangt cliënt hiervan een schriftelijke bevestiging.

Volgende stap in de procedure is dat altijd een gesprek plaats vindt tussen de begeleider van Bureau de Poort en de cliënt over de klacht. Doel hiervan is de cliënt te horen en tot een oplossing te komen.

Wordt dit doel niet bereikt, dan wordt de klacht bij de geschillencommissie van de  NOBCO in behandeling gegeven, waarvan Bureau de Poort lid is en waarbij zij zich, middels lidmaatschap, gecommitteerd heeft aan de betreffende klachtenprocedure. Het oordeel van de betreffende commissie hierover is bindend.

Binnen uiterlijk vier weken na datum ontvangst van de klacht door Bureau de Poortwordt de klacht afgehandeld. Als er een langere termijn nodig is om onderzoek te doen, wordt de cliënt hiervan binnen deze vier weken schriftelijk op de hoogte gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht. Hierbij wordt ook een indicatie genoemd wanneer verwacht wordt dat uitsluitsel geven kan worden.

Vervolgens wordt de cliënt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht en de eventuele genomen maatregelen.

Elke klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Deze klachtenprocedure wordt benoemd bij de algemene leveringsvoorwaarden.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van vastgestelde termijnen bewaard, minstens voor drie jaren.

Aangesloten bij:

ERIK SCHUTTEN

Eigenaar Bureau de Poort

KRACHTIG ÉN MILD

SNEL TOT DE KERN KOMEND

ONCONVENTIONELE AANPAK,

NIEUWE PERSPECTIEVEN

INLEVENDE COACH,

VERTROUWDE SFEER